גליון
תוספת שביעית

קבל את הגליון היישר לתיבת המייל שלך

הגליון האחרון:

"עקירת הקבוע והמקובל בפי רבותנו מדור דור והטלת ספק בהם היא מסלה לעקשות"
(חזו"א ראש השנה קמ בהקדמה)
"בזמנינו שנתבלבלנו מרוב הגלויות ואין לנו חברים במסורת אבותינו"
(חזו"א שביעית י, ח)
"אין לנו על זה מסורת מדורות קודמים והרי הם כחדשים בעיני רבים"
(חוט שני בהקדמה על חובת לימוד הלכות שביעית)
"הנה הלכה זו אצלי מהלכות עמומות"
(שבט הלוי ח, רלב | על שיעור הנקב בעציץ)
"הטבע הוא בידנו לענין הדין"
(שו"ת צפנת פענח וורשא קנב | על שינוי הטבע בפול המצרי)
"ואין מספר לדינים ולאיסורים שיש בפירות שביעית"
(תוס' סוכה לט. ד"ה שאין)
"ועד כמה להשתדל מסור לחכמים על פי עיון התורה ברוח קדשם"
(חזו"א יח, ד - בשיעור ההקרבה למצות שביעית)
"המתיקה מרגלת את הלשון לתורה"
(ע"פ ירושלמי תענית ד, ה)
"ודאי שמירת שמיטת הארץ לכל דיניהם כהלכתן הוא תיקון נורא ועצום על קלקול האמונה רחמנא ליצלן"
(סטייפלער חיי עולם ח)
"תקנת חכמי דור ודור מחייבת כתקנת חכמים בזמן התלמוד"
(חזון איש אה"ע סג, ז)
"ובשנת השמיטה נבער כל אדם ושבו כל החכמים כיונה פותה שנפל בבירא"
(ספר התרומות שער מה בשם הרז"ה אודות חישוב השמיטות)
"וזה החפוש חביב אצלי מחיפוש מקומות הכוכבים ברקיע"
(כפתור ופרח פרק יא | אודות איתור אתרים בארץ ישראל)
"שראוי להחמיר בשביעית יותר מכולם"
(תוס' בכורות לד:)
Previous
Next

בשורה משמחת ללומדי שביעית

חזון איש המבואר

הצטרף עוד היום לצוות העריכה

בהרשמתך תקבל את הגליון השבועי מבית תוספת שביעית

ידע קצר ומקיף
על שנת השמיטה

בחן את ידיעותיך

הגליון השבועי

בתפוצה ארצית

פתח נקודת הפצה באיזור מגוריך

בהרשמתך תקבל את הגליון השבועי מבית תוספת שביעית

יצירת קשר