שאלות לעיון

במדור זה יוצגו לפניכם שאלות יסוד
הפוגשות כל אדם הבא לעסוק בענייני שביעית. כ
מצאתם שאלה ללא תשובה?
מוזמנים להשיב עליה על ידי לחיצה כאן

למרות שהשביעית נוהגת גם בדבר תלוש, כגון פירות שיש בהם קדושה. מכל מקום איסור עבודה בשדה נאמר רק בפירות מחוברים. לעומת זאת פירות תלושים, ואפילו המחוברים אשר אינן צריכים עוד לשדה, מותרים בכל עבודות הפרי. וצריך עיון מדוע. 

יש להוכיח מכאן כשיטת הסוברים שיש מצות השבתה על כל אדמות הארץ, גם אותן שאינו בבעלותינו. וייסוד הדברים בסוגיא במסכת עבודה זרה (טו:) ובשני גירסאות ספרים שהביא המהרש"ל במסכת בבא מציעא (צ.)

ניתן להניח שאדם ערוני פוגש את השמיטה באחד מהאופנים הבאים. א. על ידי מניעת עבודות בגינות נוי. כמו כן איסור מלאכה בעציצים ביתיים. איסור עבודה בחצרות. התנהגות בפירות שיש בהם קדושה